نمایندگی سامسونگ-سامسونگ سرویس-قاب لپ تاپ سامسونگ-تعمیرقاب لپ تاپ سامسونگ

تعمیروترمیم قاب لپ تاپ سامسونگ

جایگزینی جهت احیای قاب شکسته لپ تاپ درنبودقاب مربوطه دربازار آی تی جهت تعویض می باشدکه توسط کارشناس مجرب این علم که به فنون این امرواقف می باشدانجام می پذیرد.

کارشناس متبحراین امرکه یک فنی کارحرفه ایست دقیقا”واقف است که چگونه قاب شکسته یک لپ تاپ راترمیم کندکه مجددنشکند.

یک قابساز حرفه ای قادراست باتبحروباکمک دستگاههای الکترونیکی خاص و باکمک خلاقیت خود تکه های نداشته قاب شما را بسازدودرکنارزیبایی وتمیزی نتیجه کار،ضمانت حداقل ۶ ماهه ترمیمش جزواصول اولیه کارش خواهدبود. شایان به ذکراست که مراقبت ازلپ تاپ تعمیرشده وظیفه مصرف کننده می باشد.واضح ومبرهن است که لپ تاپی که محافظت نشوددستخوش آسیب خواهدشد.طبیعی است که لپ تاپی که ازدستتان بیفتدمی شکندودستگاه نو یاتعمیرشده  هردوموقع افتادن وپرت شدن مجددمی شکنندبنابراین مراقبت ازلپ تاپ به اندازه ترمیمش حائزاهمیت می باشدوترمیم به تنهایی جوابگونخواهدبود.

یک قابسازواقعی نمونه کارداردواگرعکسی ارائه دهدجهت نمونه کاربایدبتواند همان نتبجه راارائه دهدبنابراین شما مشتری گرامی موقع تحویل دستگاه خود به مدعیان این امرباآگاهی لازم اقدام کنیدچون دربازارآی تی هرکسی میتواندمدعی این امرباشدوکوتاهی شمادرامرشناخت، پیامدهای سنگینی برایتان به دنبال خواهدداشت.

حضورا”درمحل حاضرشویدودرخواست ارائه نمونه کاربدهید.یک قابسازواقعی همیشه درمحل کارش نمونه کاردارد.هرگزگول جملاتی نظیرتعمیرگاه ما جای دیگریست رانخوریدچون درصورت ایجادمشکل کسی جوابگویتان نخواهدبود.

سونیران مجموعه ایست دارای جوازکسب قابسازی باسابقه چندین ساله که قادراست دراین امریاریتان کند.

نمونه لپ تاپ سامسونگ NP300E5v که قاب پشت ال ایی دی و دور ال ایی دی و لولاهای آن و روکش لولای دو طرف شکسته و نمونه ترمیم شده آن:

 

COVER SAMSUNG NP300e5v- FRAME SAMSUNG NP300e5v

نمونه لپ تاپ سامسونگ NP300E5Z که قاب پشت ال ایی دی تیکه ندارد و دور ال ایی دی و لولاها و روکش لولای دو طرف شکسته و نمونه ترمیم شده آن:

COVER SAMSUNG NP300E5Z- FRAME SAMSUNG NP300E5Z

نمونه لپ تاپ سامسونگ NP300E که قاب پشت ال ایی دی  ترک دارد و جاپیچها کنده شده و قاب دور ال ایی دی تیکه کنده شده و گم شده دارد ضمنا” روکش لولای یک طرف موجود نیست و  لولاها شکسته و قاب دور کیبورد هم ترک دارد و نمونه ترمیم شده آن:

 

COVER SAMSUNG NP300- FRAME SAMSUNG NP300

نمونه لپ تاپ سامسونگ   SERIES 5 ULTRA که قاب پشت ال ایی دی و دور ال ایی دی و روکش لولای یو شکل آن شکسته و نمونه ترمیم شده آن:

 

COVER SAMSUNG series 5 ultra- FRAME SAMSUNG series 5 ultra

نمونه لپ تاپ سامسونگ NP300e5v که قاب پشت ال ایی دی  ترک دارد و جاپیچها کنده شده و قاب دور ال ایی دی شکسته  و  لولاها شکسته  و نمونه ترمیم شده آن:

COVER SAMSUNG NP300E5V- FRAME SAMSUNG NP300E5V

نمونه لپ تاپ سامسونگ NP300E که قاب پشت ال ایی دی تیکه ندارد و دور ال ایی دی و لولاها و روکش لولای دو طرف شکسته و نمونه ترمیم شده آن:

 

COVER SAMSUNG NP300E- FRAME SAMSUNG NP300E

نمونه لپ تاپ سامسونگ NP300E که قاب دور کیبوزد آن بدلیل استفاده از استون رنگش به مشکل خورده و بدنه قاب فرو رفته و خورده شده  و نمونه رنگ شده آن:

 

COVER SAMSUNG NP300E- FRAME SAMSUNG NP300E

نمونه لپ تاپ سامسونگ NP300e5v که قاب پشت ال ایی دی  ترک دارد و جاپیچها کنده شده و قاب دور ال ایی دی شکسته  و  لولاها شکسته  و نمونه ترمیم شده آن:

 

COVER SAMSUNG NP300e5v- FRAME SAMSUNG NP300e5v

نمونه لپ تاپ سامسونگ NP300E که قاب پشت ال ایی دی و دور ال ایی دی تیکه ندارد  و لولاها و روکش لولای دو طرف شکسته و نمونه ترمیم شده آن:

 

COVER SAMSUNG NP300e5v- FRAME SAMSUNG NP300e5v

نمونه لپ تاپ سامسونگ NP300e5v که قاب پشت ال ایی دی  ترک دارد و جاپیچها کنده شده و قاب دور ال ایی دی شکسته  و  لولاها شکسته  و نمونه ترمیم و رنگ شده آن:

 

COVER SAMSUNG NP300e5v- FRAME SAMSUNG NP300e5v

نمونه لپ تاپ سامسونگ که قاب پشت ال ایی دی و روکش لولا و لولا شکسته و جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی کنده شده و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن :

 

COVER SAMSUNG - FRAME SAMSUNG

نمونه لپ تاپ سامسونگ مدل RV518 که قاب دور کیبورد آن صدمه دیده و خراشیده شده و نمونه رنگ شده آن :

COVER SAMSUNG RV518- FRAME SAMSUNG RV518

لپ تاپ سامسونگ np300e5x – لپ تاپ سامسونگ np300esv – لپ تاپ سامسونگ np300esv – لپ تاپ سامسونگ np300vsa – لپ تاپ سامسونگ np300e5z – لپ تاپ سامسونگ np300vua – لپ تاپ سامسونگ samsung ATIV BOOK9 – لپ تاپ سامسونگ samsung ATIV BOOK2 – لپ تاپ سامسونگ NP270E5V – لپ تاپ سامسونگ NP275E4V – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 200B5C – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 200B5B – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 200B5A – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 200B5A-S01 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NC110-A02 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NC110 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NP350V5X – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NP350E5X – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NP350U2A – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG RF511-S06 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NP350U3C – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG S10 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG A50 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG A30 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG N102S-B02 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG N100S-E02 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG N150-JP0 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 900X3C – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 900X4C – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NP530U4C – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG SERIES5 CHROMEBOOK – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 305E5A-S01 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG RV509-S03 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG RV511S02 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG RV413-A03 – لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG RV518-S01 — لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG RV520-S03 – لپ تاپ سامسونگ ۲۰۱۹- لپ تاپ سامسونگ SF510 – لپ تاپ سامسونگ R510 – لپ تاپ سامسونگ NOTEBOOK ODYSSEY – لپ تاپ NOTEBOOK 9 –

قاب لپ تاپ سامسونگ samsung – قاب لپ تاپ سامسونگ np300e5x – قاب لپ تاپ سامسونگ np300esv – قاب لپ تاپ سامسونگ np300esv – قاب لپ تاپ سامسونگ np300vsa – قاب لپ تاپ سامسونگ np300e5z – قاب لپ تاپ سامسونگ np300vua – قاب لپ تاپ سامسونگ samsung ATIV BOOK9 – قاب لپ تاپ سامسونگ samsung ATIV BOOK2 – قاب لپ تاپ سامسونگ NP270E5V – قاب لپ تاپ سامسونگ NP275E4V – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 200B5C – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 200B5B – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 200B5A – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 200B5A-S01 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NC110A02 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NC110 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NP350V5X – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NP350E5X – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NP350U2A – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG RF511-S06 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NP350U3C – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG S10 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG A50 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG A30 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG N102S-B02 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG N100S-E02 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG N150-JP0 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 900X3C – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 900X4C – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG NP530U4C – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG SERIES5 CHROMEBOOK – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG 305E5A-S01 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG RV509-S03 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG RV511S02 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG RV413-A03 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG RV518-S01 – قاب لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG RV520-S03 – قاب لپ تاپ سامسونگ ۲۰۱۹- قاب لپ تاپ سامسونگ SF510 – قاب لپ تاپ سامسونگ NOTEBOOK ODYSSEY – قاب لپ تاپ NOTEBOOK 9 –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *