نمایندگی ایسوس-ایسوس سرویس-تعمیرقاب لپ تاپ ایسوس

-مفهوم تعمیروترمیم قاب لپ تاپ ایسوس-

جایگزینی جهت احیای قاب شکسته لپ تاپ درنبودقاب مربوطه دربازار آی تی جهت تعویض می باشدکه توسط کارشناس مجرب این علم که به فنون این امرواقف می باشدانجام می پذیرد.
کارشناس متبحراین امرکه یک فنی کارحرفه ایست دقیقا”واقف است که چگونه قاب شکسته یک لپ تاپ راترمیم کندکه مجددنشکند.
یک قابساز حرفه ای قادراست باتبحروباکمک دستگاههای الکترونیکی خاص و باکمک خلاقیت خود تکه های نداشته قاب شما را بسازدودرکنارزیبایی وتمیزی نتیجه کار،ضمانت حداقل ۶ ماهه ترمیمش جزواصول اولیه کارش خواهدبود. شایان به ذکراست که مراقبت ازلپ تاپ تعمیرشده وظیفه مصرف کننده می باشد.واضح ومبرهن است که لپ تاپی که محافظت نشوددستخوش آسیب خواهدشد.طبیعی است که لپ تاپی که ازدستتان بیفتدمی شکندودستگاه نو یاتعمیرشده  هردوموقع افتادن وپرت شدن مجددمی شکنندبنابراین مراقبت ازلپ تاپ به اندازه ترمیمش حائزاهمیت می باشدوترمیم به تنهایی جوابگونخواهدبود.
یک قابسازواقعی نمونه کارداردواگرعکسی ارائه دهدجهت نمونه کاربایدبتواند همان نتبجه راارائه دهدبنابراین شما مشتری گرامی موقع تحویل دستگاه خود به مدعیان این امرباآگاهی لازم اقدام کنیدچون دربازارآی تی هرکسی میتواندمدعی این امرباشدوکوتاهی شمادرامرشناخت، پیامدهای سنگینی برایتان به دنبال خواهدداشت.
حضورا”درمحل حاضرشویدودرخواست ارائه نمونه کاربدهید.یک قابسازواقعی همیشه درمحل کارش نمونه کاردارد.هرگزگول جملاتی نظیرتعمیرگاه ما جای دیگریست رانخوریدچون درصورت ایجادمشکل کسی جوابگویتان نخواهدبود.
سونیران مجموعه ایست دارای جوازکسب قابسازی باسابقه چندین ساله که قادراست دراین امریاریتان کند.
FRAME ASUS X550-فریم ایسوس X550
تعمیرقاب لپ تاپ ایسوس X550

نمونه قاب شکسته لپ تاپ ایسوس مدل K555L که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی شکسته وکنده شده وهولدرهم نیکه ندارد.

FRAME LAPTOP ASUS،فریم لپ تاپ ایسوسASUS
سونیران،تعمیرقاب لپ تاپ ایسوس
 FRAME ASUS G552-فریم ایسوس G552
تعمیرقاب لپ تاپ ایسوس G552-سونیران

FRAME LAPTOP ASUS-فریم قاب ایسوس
تعمیرقاب شکسته ایسوس ASUS-سونیران
FRAME ASUS F82-فریم ایسوس F82
تعمیرقاب ایسوس ASUS F82-سونیران

ساخت روکش لولای یو برای انواع واقسام لپ تاپهای ایسوس و لنوو:

قاب محاقظ لولا,روکش لولا,پوشش لولا
روکش لولا,روکش لولای یوشکل,پوشش لولا

نمونه شکسته و ترمیم شده قاب دور ال ایی دی ایسوس مدل N53 که معمولا بدلیل فشارلولا جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی شکسته همچنین  موجب شکستن قاب دور ال ایی دی میشود.

تعمیرقاب ایسوس n53
سونیران,قاب دور ال ایی دی ایسوس N53
تعمیرقاب لپ تاپ ایسوس,تعمیرقاب n53
سونیران,قاب ترمیم شده ایسوس N53

نمونه قاب شکسته ایسوس N53 که هرچهارقاب و لولاها شکسته امابه درخواست مشتری بمنظور کاهش هزینه،فقط قسمت اصلی کارانجام شده وکل شکستگیهاتعمیرنشده که چون قسمتهای اصلی کارانجام شده سالها بدون مشکل کارخواهدکرد.

FRAME ASUS N53S-فریم ایسوس N53S
تعمیرقاب ایسوس ASUS N53S-سونیران

نمونه قاب ایسوس M51V که لولاو قاب کف شکسته درواقع قاب کف تکه کنده شده وگم شده داشت ویک روکش لولا هم نداشت.به درخواست مشتری و بمنظور کاهش هزینه لولا تعمیر شدوتکه شکسته ساخته شداماروکش لولاساخته نشد.

FRAME ASUS M51-فریم لپ تاپ ایسوس
تعمیرقاب شکسته ایسوس M51V-سونیران

نمونه قاب شکسته ایسوس N550JV که قاب پشت ال ایی دی آن شکسته و روکش لولا ندارد.قاب پشت ال ایی دی ترمیم شده و روکش لولا برایش طراحی وساخته شده.

FRAME ASUS N550-فریم ایسوس N550
تعمیرشکستگی وساخت روکش لولای ایسوس N550J

نمونه  ترمیم شده قاب  ایسوس که قاب دور ال ایی دی آن وهمچنین جاپیچهای قاب پشت آن شکسته شده بود ولولای آن تعمیرشده :

FRAME ASUS-فریم لپ تاپ ایسوس
تعمیرقاب لپ تاپ ایسوس ASUS-سونیران

نمونه ایسوسی که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی یک طرف آن شکسته و روکش لولا نداردوترمیم شکستگی قاب پشت وساخت روکش لولا و تعمیرلولای آن :

FRAME ASUS-فریم لپ تاپ ایسوس
تعمیرقاب شکسته ایسوس وساخت روکش لولا-سونیران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *