نمایندگی لنوو-لنوو سرویس-تعمیرقاب لپ تاپ لنوو

-مفهوم تعمیروترمیم قاب لپ تاپ لنوو-

جایگزینی جهت احیای قاب شکسته لپ تاپ درنبودقاب مربوطه دربازار آی تی جهت تعویض می باشدکه توسط کارشناس مجرب این علم که به فنون این امرواقف می باشدانجام می پذیرد.

کارشناس متبحراین امرکه یک فنی کارحرفه ایست دقیقا”واقف است که چگونه قاب شکسته یک لپ تاپ راترمیم کندکه مجددنشکند.

یک قابساز حرفه ای قادراست باتبحروباکمک دستگاههای الکترونیکی خاص و باکمک خلاقیت خود تکه های نداشته قاب شما را بسازدودرکنارزیبایی وتمیزی نتیجه کار،ضمانت حداقل ۶ ماهه ترمیمش جزواصول اولیه کارش خواهدبود. شایان به ذکراست که مراقبت ازلپ تاپ تعمیرشده وظیفه مصرف کننده می باشد.واضح ومبرهن است که لپ تاپی که محافظت نشوددستخوش آسیب خواهدشد.طبیعی است که لپ تاپی که ازدستتان بیفتدمی شکندودستگاه نو یاتعمیرشده  هردوموقع افتادن وپرت شدن مجددمی شکنندبنابراین مراقبت ازلپ تاپ به اندازه ترمیمش حائزاهمیت می باشدوترمیم به تنهایی جوابگونخواهدبود.

یک قابسازواقعی نمونه کارداردواگرعکسی ارائه دهدجهت نمونه کاربایدبتواند همان نتبجه راارائه دهدبنابراین شما مشتری گرامی موقع تحویل دستگاه خود به مدعیان این امرباآگاهی لازم اقدام کنیدچون دربازارآی تی هرکسی میتواندمدعی این امرباشدوکوتاهی شمادرامرشناخت، پیامدهای سنگینی برایتان به دنبال خواهدداشت.

حضورا”درمحل حاضرشویدودرخواست ارائه نمونه کاربدهید.یک قابسازواقعی همیشه درمحل کارش نمونه کاردارد.هرگزگول جملاتی نظیرتعمیرگاه ما جای دیگریست رانخوریدچون درصورت ایجادمشکل کسی جوابگویتان نخواهدبود.

سونیران مجموعه ایست دارای جوازکسب قابسازی باسابقه چندین ساله که قادراست دراین امریاریتان کند.

تعویض تاچ ال ایی دی لنوو باگلس
سونیران,تاچ ال سی دی لنوو,ترمیم شکستگی قاب لپ تاپ و ساخت تاچ ال ایی دی

نمونه لپ تاپ شکسته لنوو E530 که قابهای آن شکسه:نمونه کاربعدی ترمیم شده همین قاب می باشد.

تعمیر قاب لپ تاپ,تعمیرقاب لنوو THINKPAD E530
سونیران,تعمیرقاب لنوو THINKPAD E530

نمونه لپ تاپ شکسته لنوو E530 که قابهای آن ترمیم شده:

تعمیرقاب لپ تاپ لنوو,تعمیرقاب لنوو E530
سونیران,تعمیرقاب لنوو THINKPAD E530

نمونه قاب شکسته لنوو G475 که جاپیچهای قاب زیردورکیبورد و کف و لولای  آن شکسته و نمونه ترمیم شده آن :

FRAME LENOVO G475-فریم لنوو G475
تعمیرقاب لپ تاپ لنوو G475
frame lenovo g470-فریم لنوو جی 470
تعمیرقاب لپ تاپ لنوو g470

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *