نمایندگی لنوو-لنوو سرویس-تعمیرقاب لپ تاپ لنوو

-مفهوم تعمیروترمیم قاب لپ تاپ لنوو-

جایگزینی جهت احیای قاب شکسته لپ تاپ درنبودقاب مربوطه دربازار آی تی جهت تعویض می باشدکه توسط کارشناس مجرب این علم که به فنون این امرواقف می باشدانجام می پذیرد.

کارشناس متبحراین امرکه یک فنی کارحرفه ایست دقیقا”واقف است که چگونه قاب شکسته یک لپ تاپ راترمیم کندکه مجددنشکند.

یک قابساز حرفه ای قادراست باتبحروباکمک دستگاههای الکترونیکی خاص و باکمک خلاقیت خود تکه های نداشته قاب شما را بسازدودرکنارزیبایی وتمیزی نتیجه کار،ضمانت حداقل ۶ ماهه ترمیمش جزواصول اولیه کارش خواهدبود. شایان به ذکراست که مراقبت ازلپ تاپ تعمیرشده وظیفه مصرف کننده می باشد.واضح ومبرهن است که لپ تاپی که محافظت نشوددستخوش آسیب خواهدشد.طبیعی است که لپ تاپی که ازدستتان بیفتدمی شکندودستگاه نو یاتعمیرشده  هردوموقع افتادن وپرت شدن مجددمی شکنندبنابراین مراقبت ازلپ تاپ به اندازه ترمیمش حائزاهمیت می باشدوترمیم به تنهایی جوابگونخواهدبود.

یک قابسازواقعی نمونه کارداردواگرعکسی ارائه دهدجهت نمونه کاربایدبتواند همان نتبجه راارائه دهدبنابراین شما مشتری گرامی موقع تحویل دستگاه خود به مدعیان این امرباآگاهی لازم اقدام کنیدچون دربازارآی تی هرکسی میتواندمدعی این امرباشدوکوتاهی شمادرامرشناخت، پیامدهای سنگینی برایتان به دنبال خواهدداشت.

حضورا”درمحل حاضرشویدودرخواست ارائه نمونه کاربدهید.یک قابسازواقعی همیشه درمحل کارش نمونه کاردارد.هرگزگول جملاتی نظیرتعمیرگاه ما جای دیگریست رانخوریدچون درصورت ایجادمشکل کسی جوابگویتان نخواهدبود.

سونیران مجموعه ایست دارای جوازکسب قابسازی باسابقه چندین ساله که قادراست دراین امریاریتان کند.

نمونه لپ تاپ مدل  IDEAPAD U530 که تاچ ال ایی دی آن شکسته و بدلیل موجود نبودن تاچ آن در بازار بجای تاچ  برای این مورد گلس طراحی شد ضمنا” قاب این لپ تاپ هم شکستگی داشت که ترمیم و رنگ شد:

تعویض تاچ ال سی دی-تعویض تاچ ال ایی دی-گلس
تعویض تاچ ال سی دی با گلس

تمونه لپ تاپ لنوو “flex2- 15 که قاب پشت و دور ال ایی دی آن تکه کنده شده دارد و لولاها و روکش لولاها شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن :

 

FRAME LENOVO FLEX2-فریم لنوو فلکس2

تمونه لپ تاپ لنوو IP520 که جاپیچهای قاب پشت و دور ال ایی دی آن کنده شده دارد و لولاها و روکش لولاها شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن :

FRAME LENOVO IP520-فریم لنوو آیدیاپد 520

نمونه لپ تاپ لنوو مدل فلکس ۲ که قاب پشت ال ایی دی شکسته و تیکه ندارد و نمونه ترمیم شده و رنگ شده که بسفارش مشتری بجای رنگ سفید مشکی رنگ شده:

 

FRAME LENOVO FLEX2-COVER LENOVO FLEX2

نمونه لپ تاپ یوگا که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و لولاها شکسته و نمونه ترمیم شده آن :

 

FRAME yoga-فریم لپ تاپ یوگا

نمونه لپ تاپ لنوو مدل z5070 که قابها و لولاهای آن شکسته و نمونه ترمیم شده آن :

 

FRAME LENOVO Z5070-فریم لنوو زد 5070

نمونه لپ تاپ لنوو Z370 که بدلیل مشکلات لولا جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی کنده شده بود که ترمیم شد و لولا تعمیر شده و قاب دور ال ایی دی که شکسته شده بود ترمیم و رنک شده :

FRAME LENOVO Z370-COVER LENOVO Z370
تعمیر شکستگی قاب لپ تاپ لنوو زد ۳۷۰

نمونه لپ تاپ لنوو IDEAPAD 300 که قاب دور کیبورد شکسته شده بود و نمونه ترمیم و رنگ شده آن:

FRAME LENOVO IDEAPAD 300-COVER LENOVOIDEAPAD 300
تعمیر شکستگی قاب لپ تاپ لنوو آیدیاپد ۳۰۰

نمونه لپ تاپ شکسته لنوو E530 که قابهای آن شکسه:نمونه کاربعدی ترمیم شده همین قاب می باشد.

FRAME LENOVO E530-COVER LENOVO E530
تعمیر شکستگی قاب لنوو ایی ۵۳۰

نمونه لپ تاپ شکسته لنوو E530 که قابهای آن ترمیم شده:

FRAME LENOVO E530-COVER LENOVO E530
تعمیر شکستگی قاب لنوو ایی ۵۳۰

نمونه قاب شکسته لنوو G475 که جاپیچهای قاب زیردورکیبورد و کف و لولای  آن شکسته و نمونه ترمیم شده آن :

FRAME LENOVO G475-COVER LENOVO G475
تعمیر شکستگی قاب لنوو جی ۴۷۵

 

frame lenovo g470-فریم لنوو جی 470
تعمیرقاب لپ تاپ لنوو g470

نمونه لپ تاپ لنوو G5080 که قاب کف آن به سفارش مشتری تعویض گردیده و قاب پشت و دور ال ایی دیی و دور کیبورد و لولاها تعمیر گردیده :

FRAME LENOVO g5080-COVER LENOVO g5080
تعمیر شکستگی قاب و لولای لپ تاپ لنوو G5080

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *