نمایندگی دل-دل سرویس-تعمیرقاب لپ تاپ دل

مفهوم تعمیروترمیم قاب لپ تاپ دل

جایگزینی جهت احیای قاب شکسته لپ تاپ درنبودقاب مربوطه دربازار آی تی جهت تعویض می باشدکه توسط کارشناس مجرب این علم که به فنون این امرواقف می باشدانجام می پذیرد.
کارشناس متبحراین امرکه یک فنی کارحرفه ایست دقیقا”واقف است که چگونه قاب شکسته یک لپ تاپ راترمیم کندکه مجددنشکند.
یک قابساز حرفه ای قادراست باتبحروباکمک دستگاههای الکترونیکی خاص و باکمک خلاقیت خود تکه های نداشته قاب شما را بسازدودرکنارزیبایی وتمیزی نتیجه کار،ضمانت حداقل ۶ ماهه ترمیمش جزواصول اولیه کارش خواهدبود. شایان به ذکراست که مراقبت ازلپ تاپ تعمیرشده وظیفه مصرف کننده می باشد.واضح ومبرهن است که لپ تاپی که محافظت نشوددستخوش آسیب خواهدشد.طبیعی است که لپ تاپی که ازدستتان بیفتدمی شکندودستگاه نو یاتعمیرشده  هردوموقع افتادن وپرت شدن مجددمی شکنندبنابراین مراقبت ازلپ تاپ به اندازه ترمیمش حائزاهمیت می باشدوترمیم به تنهایی جوابگونخواهدبود.
یک قابسازواقعی نمونه کارداردواگرعکسی ارائه دهدجهت نمونه کاربایدبتواند همان نتبجه راارائه دهدبنابراین شما مشتری گرامی موقع تحویل دستگاه خود به مدعیان این امرباآگاهی لازم اقدام کنیدچون دربازارآی تی هرکسی میتواندمدعی این امرباشدوکوتاهی شمادرامرشناخت، پیامدهای سنگینی برایتان به دنبال خواهدداشت.
حضورا”درمحل حاضرشویدودرخواست ارائه نمونه کاربدهید.یک قابسازواقعی همیشه درمحل کارش نمونه کاردارد.هرگزگول جملاتی نظیرتعمیرگاه ما جای دیگریست رانخوریدچون درصورت ایجادمشکل کسی جوابگویتان نخواهدبود.
سونیران مجموعه ایست دارای جوازکسب قابسازی باسابقه چندین ساله که قادراست دراین امریاریتان کند.
FRAME DELL  P02G -فریم و کاور دل P02G
تعمیر شکستگی قاب دل P02G

 

 

 

FRAME LAPTOP DELL،فریم لپ تاپ دلDELL
سونیران،تعمیرقاب لپ تاپ دل DELL

FRAME DELL E5500-فریم لپ تاپ دل ایی 5500

 

نمونه قاب شکسته لپ تاپ دل ۴۱۱۰ که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی ودور ال ایی دی آن ازچندجا شکسته ونمونه ترمیم شده ورنگ شده آن:

FRAME DELL N4110-فریم دل 4110

 

FRAME DELL INSPIRON 15-فریم لپ تاپ دل اینسپایرون 15 گیمینگ
تعمیرقاب لپ تاپ دل DELL INSPIRON 15 7000 GAMING
FRAME DELL INSPIRON N5040-فریم لپ تاپ دل اینسپایرون ان 5040
تعمیرقاب لپ تاپ دل DELL INSPIRON N5040

 

FRAME DELL INSPIRON -فریم لپ تاپ دل اینسپایرون
تعمیرقاب لپ تاپ دل DELL INSPIRON

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *