نمایندگی اچ پی-اچ پی سرویس-تعمیرقاب لپ تاپ اچ پی-HP DM4

 تعمیروترمیم قاب لپ تاپ اچ پی

جایگزینی جهت احیای قاب شکسته لپ تاپ درنبودقاب مربوطه دربازار آی تی جهت تعویض می باشدکه توسط کارشناس مجرب این علم که به فنون این امرواقف می باشدانجام می پذیرد.

کارشناس متبحراین امرکه یک فنی کارحرفه ایست دقیقا”واقف است که چگونه قاب شکسته یک لپ تاپ راترمیم کندکه مجددنشکند.

یک قابساز حرفه ای قادراست باتبحروباکمک دستگاههای الکترونیکی خاص و باکمک خلاقیت خود تکه های نداشته قاب شما را بسازدودرکنارزیبایی وتمیزی نتیجه کار،ضمانت حداقل ۶ ماهه ترمیمش جزواصول اولیه کارش خواهدبود. شایان به ذکراست که مراقبت ازلپ تاپ تعمیرشده وظیفه مصرف کننده می باشد.واضح ومبرهن است که لپ تاپی که محافظت نشوددستخوش آسیب خواهدشد.طبیعی است که لپ تاپی که ازدستتان بیفتدمی شکندودستگاه نو یاتعمیرشده  هردوموقع افتادن وپرت شدن مجددمی شکنندبنابراین مراقبت ازلپ تاپ به اندازه ترمیمش حائزاهمیت می باشدوترمیم به تنهایی جوابگونخواهدبود.

یک قابسازواقعی نمونه کارداردواگرعکسی ارائه دهدجهت نمونه کاربایدبتواند همان نتبجه راارائه دهدبنابراین شما مشتری گرامی موقع تحویل دستگاه خود به مدعیان این امرباآگاهی لازم اقدام کنیدچون دربازارآی تی هرکسی میتواندمدعی این امرباشدوکوتاهی شمادرامرشناخت، پیامدهای سنگینی برایتان به دنبال خواهدداشت.

حضورا”درمحل حاضرشویدودرخواست ارائه نمونه کاربدهید.یک قابسازواقعی همیشه درمحل کارش نمونه کاردارد.هرگز فریب جملاتی نظیرتعمیرگاه ما جای دیگریست رانخوریدچون درصورت ایجادمشکل کسی جوابگویتان نخواهدبود.

سونیران مجموعه ایست دارای جوازکسب قابسازی باسابقه چندین ساله که قادراست دراین امریاریتان کند

نمونه آلین وان اچ پی که قاب و صفحه تاچ آن شکسته و بدلیل موجود نبودن تاچ مربوطه جهت تعویض،گلس طراحی شده که قابلیت عملکرد لمسی راندارد اما زیبایی ظاهر حفظ شده و استفاده از آلین وان مربوطه مقدور می گردد. 

FRAME LAPTOP ALL IN ONE HP-COVER LAPTOPALL IN ONE HP
تعمیر شکستگی قاب لپ تاپ آلین وان اچ پی وتعویض گلس

نمونه قاب پشت آلین وان اچ پی که شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن:

FRAME LAPTOP ALL IN ONE HP-COVER LAPTOPALL IN ONE HP

نمونه لپ تاپ اچ پی مدل ۴۵۰G2 که قاب پشت و دور ال ایی دی و لولاها و روکش لولاها  شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن:

FRAME LAPTOP hp450g2-COVER LAPTOP HP hp450g2
تعمیر شکستگی قاب لپ تاپ اچ پی ۴۵۰G2

نمونه لپ تاپ اچ پی مدل PROBOOK 650G1 که قاب پشت و دور ال ایی دی آن بدلیل وحود خط وخش، ترمیم و رنگ شده :

FRAME LAPTOP 650G1-COVER LAPTOP 650G1
ترمیم قاب لپ تاپ و رنگ قاب پشت ال ایی دی اچ پی ۶۵۰G1

نمونه لپ تاپ اچ پی مدل DM4 که قاب پشت و دور ال ایی دی و لولا و روکش لولا و جاپیچهای قاب زیر کیبورد و قاب کف آن شکسته و نمونه ترمیم شده آن :

 FRAME LAPTOP HP DM4-COVER LAPTOP DM4
تعمیر شکستگی قاب لپ تاپ اچ پی دی ام فور

نمونه لپ تاپ اچ پی که قاب پشت و دور ال ایی دی آن بدلیل وحود خط وخش، ترمیم و رنگ شده :

FRAME LAPTOP hp-COVER LAPTOP HP
ترمیم قاب لپ تاپ اچ پی و رنگ قاب پشت ال ایی دی

نمونه لپ تاپ اچ پی مدل ۳۵۰G1 که قاب پشت و دور ال ایی دی و لولاها و روکش لولاها  شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن:

frame HP 350G1-فریم اچ پی 350G1
تعمیر قاب اچ پی مدل ۳۵۰G1

نمونه لپ تاپ اچ پی که قاب پشت و دور ال ایی دی و لولاها  شکسته و نمونه ترمیم و رنگ شده آن که بنا به درخواست تغییررنگ لپ تاپ از جانب مشتری به رنگ مشکی تغییر کرده:

FRAME LAPTOP HP-COVER LAPTOP HP
تعمیر شکستگی قاب لپ تاپ اچ پی

نمونه لپ تاپ اچ پی مدل G62 که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی آن شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن:

FRAME LAPTOP HP G62-COVER LAPTOP HP G62
تعمیر شکستگی قاب لپ تاپ اچ پی جی ۶۲

نمونه لپ تاپ اچ پی HP 2000 که قاب دورکیبورد و قاب کف و لولاها شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن:

FRAME LAPTOP HP 2000-COVER LAPTOP HP 2000
تعمیر شکستگی قاب لپ تاپ اچ پی ۲۰۰۰

نمونه لپ تاپ اچ پی ۶۳۰ که  بدلیل رنگ رفتگی، قاب پشت ال ایی دی و قاب دور کیبورد آن رنگ شده :

FRAME LAPTOP HP 630-COVER LAPTOP HP 630
تعمیر شکستگی قاب لپ تاپ اچ پی ۶۳۰

نمونه لپ تاپ اچ پی مدل DM4 که قاب پشت و دور ال ایی دی و لولا و روکش لولا آن شکسته و نمونه ترمیم شده آن :

FRAME HP DM4،فریم لپ تاپ اچ پی
نمونه لپ تاپ اچ پی مدل DM4 که قاب پشت و دور ال ایی دی و لولا و روکش لولا و قاب کف آن شکسته و نمونه ترمیم شده آن :
FRAME PAVILION DM4-COVER PAVILION DM4
تعمیر شکستگی قاب اچ پی دی ام فور
 
 
 

 

 

لپ تاپ اچ پی probook 450 g3- لپ تاپ اچ پی probook 450 g5- لپ تاپ اچ پی probook 450 g1- لپ تاپ اچ پی probook 455 g1 – لپ تاپ اچ پی probook 455 g2 -لپ تاپ اچ پی probook 455  – لپ تاپ اچ پی prئobook 455 g3 – لپ تاپ اچ پی probook 455 g4 – لپ تاپ اچ پی probook 455 g5 – لپ تاپ اچ پی probook 455 g6 – لپ تاپ اچ پی probook 650 g1 – لپ تاپ اچ پی probook 650 g2 – لپ تاپ اچ پی probook 650 g3 – لپ تاپ اچ پی probook 650 g4 – لپ تاپ اچ پی probook 650 g5 – لپ تاپ اچ پی probook 650 g6 – لپ تاپ اچ پی probook 430 g1 – لپ تاپ اچ پی probook 430 g2 – لپ تاپ اچ پی probook 430 g3 – لپ تاپ اچ پی probook 430 g4 – لپ تاپ اچ پی probook 430 g5 – لپ تاپ اچ پی probook 430 g6 – لپ تاپ اچ پی probook 6570b – لپ تاپ اچ پی probook 6555b – لپ تاپ اچ پی probook 6550b – لپ تاپ اچ پی probook 655 –  لپ تاپ اچ پی AE100 – لپ تاپ اچ پی HP 350 G1 – لپ تاپ اچ پی HP 350 G2 – لپ تاپ اچ پی HP 355 G1 – لپ تاپ اچ پی HP 355 G2 –     

لپ تاپ اچ پی پروبوک ۱۱- لپ تاپ probook11 – لپ تاپ اچ پی probook 4520s – لپ تاپ اچ پی probook 4530s – لپ تاپ اچ پی probook 4540s – لپ تاپ اچ پی probook 250 g2- لپ تاپ اچ پی probook 250 g3- لپ تاپ اچ پی probook 250 g4- لپ تاپ اچ پی probook 250 g5- لپ تاپ اچ پی probook 250 g6- لپ تاپ اچ پی probook 250 g7- لپ تاپ اچ پی probook 450- لپ تاپ اچ پی probook 255 g4- probook 255 g3- probook –  probook 255 g6-probook 255 g5 probook 255 g7- لپ تاپ اچ پی probook 840 g1- لپ تاپ اچ پی probook 840 g2- لپ تاپ اچ پی probook 840 g3- لپ تاپ اچ پی probook 840 g4- لپ تاپ اچ پی probook 840 g5- لپ تاپ اچ پی probook 450 g2- لپ تاپ اچ پی probook 850 g1- لپ تاپ اچ پی probook 850 g2- لپ تاپ اچ پی probook 850 g3- لپ تاپ اچ پی HP G6-1000- لپ تاپ اچ پی HP G6-2000-  لپ تاپ اچ پی HP G6-2341- لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 2000 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION G4 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-ay119nia- لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-bw078nia- لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-bs099nia- لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-g012dx – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 17-e049wm –  لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 17-e055wm – لپ تاپ اچ پی AE100-لپ تاپ اچ پی HP K212ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION AM097nia – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 12d002 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION p211 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION P053ne –  لپ تاپ اچ پی HP PAVILION P261ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION P249ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION P114ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-ay190nia – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-ay113ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-ay115ne -لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-ay116ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-ay116ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION E037 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 17-e171nr – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-cc198nia – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION AM096wm -لپ تاپ اچ پی HP PAVILION P – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION P111 – لپ تاپ اچ پی HP15-AF156sa – لپ تاپ اچ پی HP15-CS0014nia – لپ تاپ اچ پی HP15-bw081nia – لپ تاپ اچ پی HP15-bs171nia – لپ تاپ اچ پی HP15-bs184nia – لپ تاپ اچ پی HP1000 – لپ تاپ اچ پی hp 14ck0045nia – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 14-ab168ca – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION E073 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION E074 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION E049 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-cc091nia – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-r108ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-r106ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-r100ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-r113ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-r020ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-r135 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-ay117ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-p038ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-p060ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-ac183nia – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-r136 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-p214ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-p039ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 13tx360 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION aw097nia – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-au089- لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-au088 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION R044 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION G012ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION AB150 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15N260 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15N246 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-D025 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-AB295nia – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 14-n010 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 14-e042 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 14-e042 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 14-in202e – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-r115ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-F387wm – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-F100dx – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-rb001ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-BS067nia – لپ تاپ اچ پی PAVILION 15-BW093nia – 15-AC189 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-BW094nia – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-da0115nia – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-ra003nia – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-BS026ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 15-bs098nia – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION g7-226g – لپ تاپ اچ پی HP17T-AB200- لپ تاپ اچ پی HP15T-BC009- لپ تاپ اچ پی HP P206ne- لپ تاپ اچ پی HP PC15-N247- لپ تاپ اچ پی HP N088ca- لپ تاپ اچ پی HP K228PLUS- لپ تاپ اچ پی HP 725G2- لپ تاپ اچ پی HP AF157- لپ تاپ اچ پی HP COMPAQ NC6400- لپ تاپ اچ پی HP COMPAQ NC2400- لپ تاپ اچ پی ۸۵۶۰w- لپ تاپ اچ پی ۸۵۶۰P- لپ تاپ اچ پی ۸۴۶۰p- لپ تاپ اچ پی elitebook 8470w -لپ تاپ اچ پی elitebook 8560w – لپ تاپ اچ پی elitebook follo 9470m – لپ تاپ اچ پی elitebook 8440p – لپ تاپ اچ پی elitebook 840 g1 – لپ تاپ اچ پی elitebook 8570p – لپ تاپ اچ پی elitebook 2570p – لپ تاپ اچ پی elitebook 8540p – لپ تاپ اچ پی elitebook 820 g2 – لپ تاپ اچ پی elitebook 8770w – لپ تاپ اچ پی elitebook 820 g1 – لپ تاپ اچ پی elitebook 720 – لپ تاپ اچ پی elitebook 8540w – لپ تاپ اچ پی elitebook 2560p – لپ تاپ اچ پی elitebook 725 – لپ تاپ اچ پی elitebook 8760w – لپ تاپ اچ پی hp omen – لپ تاپ اچ پی ۱۵CE198wm – لپ تاپ اچ پی probook 850 g1 – لپ تاپ اچ پی hp celeron 2830- لپ تاپ اچ پی ENVY 15 K009ne – لپ تاپ اچ پی ENVY 15 K007ne – لپ تاپ اچ پی ENVY 15 K008ne – لپ تاپ اچ پی ENVY 15 Q400 – لپ تاپ اچ پی ENVY x2 – لپ تاپ اچ پی ENVY 15 K209e – لپ تاپ اچ پی ENVY 15 K007ne – لپ تاپ اچ پی ENVY M6-N113dx- لپ تاپ اچ پی ENVY 13-D023 – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION AC179ne – لپ تاپ اچ پی HP PAVILION 17-E078nr – لپ تاپ گیمینگ اچ پی ۱۷T-W000- لپ تاپ گیمینگ اچ پی ۱۷T-W200- لپ تاپ گیمینگ اچ پی ۱۵T-PRO- لپ تاپ گیمینگ اچ پی ۱۵T-AK000NH- لپ تاپ گیمینگ اچ پی ۱۵T-AK049- لپ تاپ اچ پی HP BS067nia – لپ تاپ اچ پی HP BW093nia – لپ تاپ اچ پی HP DA0019nia – لپ تاپ اچ پی HP DA0066nia – لپ تاپ اچ پی HP DA0078nia – لپ تاپ اچ پی elitebook 840 G3 – لپ تاپ اچ پی elitebook 8770w – لپ تاپ اچ پی elitebook x360 15t – لپ تاپ اچ پی hp bp194cl – لپ تاپ اچ پی hp omen 15t ge100 – لپ تاپ اچ پی hp omen 15t dc100 – لپ تاپ اچ پی hp omen 17t – لپ تاپ اچ پی hp ra001nia n3710 – لپ تاپ اچ پی hp ra003nia n3060 – لپ تاپ اچ پی hp ra008nia n3060 – لپ تاپ اچ پی hp zbook studio x360 – لپ تاپ اچ پی hp zbook studio x360 g5 xeon 32 – لپ تاپ اچ پی hp zbook 15 studio g3 -لپ تاپ اچ پی hp omen 15ce 198wm-

لپ تاپ اچ پی zbook 17 g3 – لپ تاپ اچ پی zbook 17 g3 E3-1535M – لپ تاپ اچ پی zbook 14 –   لپ تاپ اچ پی zbook 15 g3 – لپ تاپ اچ پی zbook 15 g2 لپ تاپ اچ پی zbook 17 g2 –     

لپ تاپ اچ پی SPECTRE X360 – لپ تاپ اچ پی SPECTRE 13-V100 – لپ تاپ اچ پی SPECTRE 13-V000 – لپ تاپ اچ پی SPECTRE X2 M7 – لپ تاپ اچ پی HP PRECISION M4600 –

KKKKKK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *